08.12.2009

Porządkowanie załączników środowiskowych.

Dnia 2.12.2009 r. na spotkaniu MRiRW oraz ARiMR, podjęto decyzje w sprawie załączników do Wniosków o Dofinansowanie w ramach Środka 2.2 - Działania Wodno-Środowiskowe składanych przez rybaków, dla których wypełnianie wymogów rozpoczęło się 1 stycznia 2009 r. Te same rozstrzygnięcia dotyczą rybaków, dla których rok 2010 będzie pierwszym rokiem wypełniania wymogów (par 9 ust. 1 Rozp. MRiRW z dnia 7.09.2009).

Poniżej przedstawiamy decyzje podjęte na spotkaniu:

  1. ARiMR weryfikuje wykonanie przez beneficjenta obowiązków statystycznych ( Par.10 ust.2 pkt 2 Rozporz.MRiRW z dnia 7.09.2009) poprzez sprawdzenie, czy beneficjent dołączył do wniosku o dofinansowanie - potwierdzenie złożenia formularza RRW-22 za rok 2008, wydane przez Instytut Rybactwa Śródlądowego.

  2. Dokumentem potwierdzającym posiadanie aktualnego pozwolenia wodno-prawnego, jest aktualna decyzja o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego ( aktualna na dzień od którego beneficjent rozpoczyna realizację wymogów objętych pakietem działań wodno-środowiskowych ) lub potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego ( data złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego nie może być późniejsza niż data od której beneficjent rozpoczyna realizacje wymogów objętych pakietem działań wodno-środowiskowych).

  3. Dokumentem potwierdzającym posiadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego może być decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 03.2004 o ochronie zdrowia zwierząt albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, bądź też zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 tej ustawy. Data wydania w/w dokumentów nie może być późniejsza, niż data od której beneficjent rozpoczyna realizację wymogów objętych pakietem działań wodno-środowiskowych.

  4. Dokument potwierdzający ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb musi być uzyskany nie później niż do końca 2009 roku.