12.01.2010

Informacja o stanie wdrażania Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

W ślad za informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczących informacji o stanie wdrażania PO "Zrównoważony ......." Pan Karp informuje, że w ramach Osi 2. "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury" złożono w sumie 762 wnioski o dofinansowanie realizacji operacji na kwotę 644,8 mln zł. Najwięcej wniosków zostało złożonych w ramach Środka 2.2. Działania wodno-środowiskowe - 574 na kwotę 412 mln zł, co stanowi 290 % limitu finansowego przeznaczonego na ten środek. Na dzień 31 grudnia 2009 roku w ramach Działań wodno-środowiskowych podpisano 89 umów na kwotę 64,7 mln zł. Z informacji uzyskanych w Departamencie Rybołówstwa MRiRW wynika, że są przygotowywane alokacje w celu zapewnienia odpowiedniego limitu finansowego dla wniosków złożonych w ramach Środka 2.2. Poza Działaniami wodno-środowiskowymi w ramach Osi 2, wnioski były też składane w dwóch innych środkach:
  • Środek 2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb- złożono 95 wniosków o dofinansowanie realizacji operacji na kwotę 51,9 mln zł, umów nie podpisano.
  • Środek 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu - złożono 79 wniosków o dofinansowanie realizacji operacji na kwotę 178,4 mln zł, podpisano dwie umowy na kwotę 0,9 mln zł.
link do szczegółowych informacji dotyczących stanu wdrażania całego PO: http://www.arimr.gov.pl