11.03.2011

Nowelizacja rozporządzenia dla osi priorytetowej 3

W dniu 7 marca 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz.U. z 2011r, nr 48 poz. 250).

Do nowelizowanego rozporządzenia wprowadzono nowy przepis zawarty w §49a, który wskazuje, że rozpoczęcie terminu składania wniosków o dofinansowanie odbywa się wyłącznie w ściśle określonym przedziale czasu ustalonym w ogłoszeniu Prezesa ARiMR.

Jednocześnie zgodnie z ww. paragrafem Prezes Agencji poda do publicznej wiadomości (na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym) informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie, najpózniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu naboru.

W związku z powyższym wnioski o dofinansowanie złożone od dnia 7 marca 2011 roku oraz poza terminami określonymi w ogłoszeniach Prezesa Agencji nie będą podlegać dofinansowaniu.

Link do treści znowelizowanego rozporządzenia: nowelizacjapowrót