12.04.2011

Cenna inicjatywa dr Mirosława Cieśli

Szanowni Państwo -
Poszukuję kontaktu z użytkownikami stawów typu karpiowego, którzy mogą pomóc w przygotowaniu dokumentacji, w formie opracowań, dotyczących dwóch bardzo istotnych obecnie zagadnień dla stawowej produkcji karpia.

Pierwsze opracowanie dotyczyć będzie wykazania negatywnego wpływu rosnącej populacji kormorana na efektywność produkcji karpia. W tym celu niezbędne są dane, które zobrazują tempo wzrostu liczebności kormorana w danym obiekcie, oraz to, jak rosnąca liczba drapieżników przełożyła się na wyniki produkcyjne obiektu. Obok liczby ptaków niezbędne będzie podanie danych produkcyjnych, rejestrowanych w księgach stawowych, dotyczące poszczególnych roczników karpia oraz ryb dodatkowych. Dane te będą wykorzystane jedynie do celów niniejszego opracowania. Byłoby bardzo cenne, aby liczebność ptaków była oparta na szacunkach instytucji niezależnej i postronnej, której trudno będzie zarzucić stronniczość czy też brak fachowości w ocenie liczby ptaków. Niemniej istotne będą także dane gromadzone przez samych producentów, którzy mogą podać rosnącą liczebność kormorana na swoich stawach w kolejnych latach i jednocześnie udostępnić odpowiadające im wyniki produkcyjne, obrazujące nasilenie szkód.

Drugie opracowanie dotyczyć będzie wykazania pozytywnego wpływu stawów typu karpiowego na ilość i jakość wody w ciekach zasilających. Badania nad tym zagadnieniem prowadzone są w Niemczech i na Węgrzech. Konieczne są także na szerszą skale i w naszym kraju. Pierwsze obserwacje zostały przeprowadzone w ostatnich latach w SGGW w Warszawie oraz ITP w Falentach. Niezmiernie cenne byłyby dane dotyczące jakości wody pochodzące z niezależnego źródła, jakim jest państwowy monitoring jakości wód. Dlatego też prosiłbym o kontakt rybackich użytkowników stawów, których obiekty położone są na ciekach, na których monitoring taki jest prowadzony powyżej i poniżej stawów, co umożliwi wykazanie pozytywnego wpływu stawów w oparciu w analizy niezależnej, państwowej instytucji. W chwili obecnej posiadam dane zaledwie z jednego obiektu. Prosiłbym także o kontakt producentów, których obiekty gromadzą wodę ze źródlisk, opadów, podsiąków itp., dając tym samym początek cieków. Obydwa opracowania będą w nadchodzącej przyszłości służyć ochronie interesów rybactwa stawowego w naszym kraju, które coraz częściej staje się obiektem różnego rodzaju nacisków i oczekiwań czy wręcz oskarżeń. Naszą odpowiedzią powinny być kontrargumenty wynikające z naszych codziennych doświadczeń, oparte na rzetelnych analizach.

Z przykrością należy też stwierdzić, że poza producentami karpia, zainteresowanie takimi analizami jest niewielkie.

Dla dobra gospodarki karpiowej, celem uniknięcia kłopotów w przyszłości, wydaje się jak najbardziej celowe przygotowanie tego typu opracowań już dzisiaj.

Łączę wyrazy szacunku, z gorącą prośbą o pozytywną odpowiedź.

Dr inż. Mirosław Cieśla,
Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
tel. 509961971
e-mail: miroslaw_ciesla@sggw.pl
powrót