05.07.2012

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Promocji Ryb

Walne zebranie członków każdej organizacji stawia przed jej członkami nie tylko zadania formalne (zatwierdzenie sprawozdań, czy absolutorium), ale też strategiczne. Stąd istotnym jest, aby tego rodzaju gremia zbierały się według formuły na tyle otwartej, żeby znaleźć i ducha, i czas na tzw. „burzę mózgów”. Tak właśnie było na naszym zebraniu w dniu 28 czerwca br. w Żabieńcu.

W związku z obecnością 37 % liczby członków zwyczajnych TPR, zebranie rozpoczęło się w 2. terminie o godzinie 11.15 od powitania przez Prezesa TPR Z. Szczepańskiego członków honorowych (Prof. B. Zdanowski, dr J. Żelazny i dr Z. Okoniewski), członków zwyczajnych i członków wspierających. Następnie uczczono minutą ciszy zmarłych w ostatnim czasie członków TPR – Marka Filipiaka (G.Ryb. Samoklęski), Antoniego Rapacza (PHiPRŚ Kraków) i przyjaciela Pana Karpia – olsztyńskiego satyryka Zbigniewa Rojka z grupy Kaczki z Nowej Paczki.

Po wyborze Przewodniczącego WZCz - dr Zygmunta Okoniewskiego i wszystkich koniecznych komisji, władze towarzystwa złożyły wobec członków sprawozdania:

 1. Anna Sobczak – Sekretarz Zarządu - z prac zarządu i podjętych uchwał w roku 2011. Zebrani dowiedzieli się, że zarząd spotkał się 5 - krotnie na zebraniach w różnych miejscach kraju, a w trakcie posiedzeń m.in. odwoływał członków (z powodu nieopłacenia składek przez okres 3 lat), powoływał nowych, ustalał bieżącą strategię promocji karpia, podejmował uchwały o organizacji kampanii promocyjnych i innych działań związanych z rynkiem rybnym.

 2. Zbigniew Szczepański – Prezes Zarządu - ze stanu organizacji i jej osiągnięć w zakresie promocji, w tym ze stanu liczby członków i stanu finansów, a także działań promocyjnych w ramach kampanii 2011 – „Karp na święta i wiesz co jesz” o wartości 2,8 mln zł.

 3. Leopold Szostek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – z prac komisji, w tym badania dokumentów finansowych.

Następnie miała miejsce dyskusja nad sprawozdaniami i ich zatwierdzenie. Wśród wypowiedzi na temat sprawozdań jako głos charakterystyczny można przytoczyć wypowiedź Zygmunta Daczki, który stwierdził, że działania zarządu były bardzo efektywne i widoczne dla promocji karpia w Polsce. Po zakończeniu dyskusji przegłosowano absolutorium dla zarządu. Pierwsza część zebrania, po 2 godzinach obrad, skończyła się rozdaniem certyfikatów Pana Karpia na rok 2012.
Po przerwie obiadowej, Prezes Z. Szczepański przedstawił plan działania towarzystwa na rok bieżący, zarówno w zakresie finansów, jak i planowanych zadań promocyjnych. Przedstawiono również najbliższe plany szkoleniowe w zakresie certyfikacji karpia. Szkolenie nr 2, po tym w Toruniu, będzie miało miejsce na przełomie września i października, i będzie poświęcone sprawom weterynaryjnym.
Anna Pyć zrelacjonowała pokrótce swoje wrażenia z międzynarodowej konferencji w austriackim Salzburgu, która była poświęcona funduszom unijnym w dobie następnego okresu programowania 2014-2020. Duże zainteresowanie wywołała zapowiedź szczególnego wspierania innowacji i brak pewności, co do popierania inwestycji na stawach. Anna Pyć zachęcała wszystkich do uczestnictwa w procesie konsultacji dotychczasowych projektów przepisów unijnych w tym zakresie, gdyż jest taka możliwość również w języku polskim, drogą internetową. Zygmunt Okoniewski podniósł temat zniknięcia tematów promocyjnych o Panu Karpiu w „Przeglądzie Rybackim”. Do tego tematu odniósł się Andrzej Lirski, który jako członek Kolegium Redakcyjnego „PR”, stwierdził, że „PR” jest w zamierzeniu pismem otwartym dla całej branży rybackiej. Prezes Szczepański wyjaśnił punkt, że rozumie, że każdy wydawca ma prawo redagować swoje pismo według własnego gustu i nie musi przyjmować wszystkich nadesłanych tekstów. Teksty Pana Karpia były drukowane przez kilka lat w formie płatnych ogłoszeń, natomiast w ciągu ostatniego 1,5 roku kilka tekstów przesłanych do „PR” nie zostało opublikowanych na stronach redakcyjnych „Przeglądu Rybackiego”. Stąd w tej chwili wstrzymano wysyłanie tekstów do tego pisma, w odróżnieniu od „Magazynu Przemysłu Rybnego”, gdzie informacje na temat promocji karpia są obszernie podawane.

Następnie odbyła się dość burzliwa dyskusja na temat tego, czy warto podejmować starania nad przeprowadzeniem certyfikacji karpia w Polsce. Po kwietniowym szkoleniu w Toruniu, gdzie m.in. specjalistyczna firma określiła warunki i stosunkowo duże koszty przeprowadzenia certyfikacji w gospodarstwie karpiowym według standardów Global Gap (ok. 8-10 tys. zł), hodowcy podzielili się na dwie grupy:

 • rybaków, którzy uważają, że nie ma potrzeby przechodzenia przez tę procedurę, bo nasz rynek tego nie wymaga,
 • rybaków, którzy sądzą, że należy wyprzedzać czas i przygotowywać się na ewentualność konieczności przedstawienia certyfikatów w relacjach z hurtowymi odbiorcami karpia.


Na sali w Żabieńcu padały również podobne argumenty, ale na koniec przeważyły opinie, że warto się przygotować na niepewne nadchodzące czasy, ale pod warunkiem takiego zorganizowania przedsięwzięcia, żeby koszty spadające na poszczególne gospodarstwa były jak najmniejsze.

Pan Grzegorz Stasiszyn G.Ryb. Grabin) podniósł kwestię kontrowersji wokół forum rybackiego na www.pankarprybacy.pl . Uważa, że anonimowość odstrasza poważnych rozmówców i sprzyja pojawianiu się tam nierzetelnych informacji. Podobne zdanie wyraził dr Andrzej Lirski. W odpowiedzi Prezes Szczepański wyjaśnił, że prowadzenie forum przez naszą organizację jest bardzo pozytywnie oceniane przez wielu rybaków, a o jego popularności świadczą liczby nowych użytkowników i tematów. Niestety nie ma idealnego rozwiązania, ponieważ dyskusja otwarta nie sprawdza się w naszym środowisku, co zresztą widać na wszystkich zebraniach. Gdyby był obowiązek podpisywania się, to forum umarłoby bardzo szybko. Dobrym przykładem potwierdzającym tę tezę jest choćby brak dyskusji wokół Cotygodniowego Felietonu Karpiowego publikowanego na www.pankarprybacy.pl . W tym roku ukazało się już 13 felietonów, przy których za każdym redakcja zachęca do otwartych komentarzy drogą mailową, z gwarancją ich opublikowania. Niestety z tej zaproponowanej jawnej formuły dyskusji nikt jeszcze od stycznia br. nie skorzystał (przyp. autora). Zebrani ustalili, że należy rozeznać wśród użytkowników forum i innych rybaków, czy preferują dyskusje anonimowo, czy raczej w formule podpisywania się pod swoimi tekstami.

Kolejny wątek w dyskusji na WZCz zaproponował - Marek Hoffmann (G.Ryb. Łęcza), który stwierdził, że my rybacy zbyt często reagujemy na zaczepki ekologów dopiero, gdy jesteśmy przyparci do muru (np. akcje przedświąteczne klubu Gaja). Powinniśmy więcej inicjatyw przejawiać wyprzedzająco, promując swoją proekologiczność w chowie ryb. Zebrani poparli ten kierunek, z małym zastrzeżeniem, że na tego rodzaju działania potrzebne są dodatkowe środki finansowe.

Informacjami w tym samym zakresie podzielił się Zbigniew Borek (GRyb. Krogulna), wskazując na pojawienie się na Opolszczyźnie bardzo niebezpiecznych dla rybaków działań wyspecjalizowanych prawników w zakresie ekologii, które dotyczą m.in. oprotestowywania pozytywnych dla rybaków decyzji RDOŚ w kwestii odstrzału czapli i kormoranów.

Pani Beata Harris natomiast zaproponowała, żeby poczynić starania nad wyprodukowaniem filmu na DVD na temat przyrody stawów rybackich.

Z. Szczepański przekazał informację od Lokalnej Grupy Rybackiej Świętokrzyski Karp, że projekt Strategia Karp 2020 opuścił wreszcie urzędy marszałkowskie kilku województw, gdzie został zatwierdzony i obecnie LGR ŚK rozpocznie nabór ofert od ekspertów na wykonanie badań i ostatecznego dokumentu.

Po tym nastąpiła prezentacja dr Jana Żelaznego na temat dobrej praktyki rybackiej w gospodarstwie karpiowym. W jej trakcie Pan doktor poruszył następujące kwestie:

 1. Czynniki wpływające na wzrost zagrożenia zdrowia ryb:

  • nadmierna intensyfikacja chowu i hodowli ryb
  • niekontrolowane przemieszczanie ryb w celach handlowych i hodowlanych
  • postępująca eutrofizacja wód śródlądowych
  • zdarzające się nieprzestrzeganie zasad/prawa z zakresu ochrony środowiska wodnego
  • postępujący deficyt zasobów wodnych
  • niedoskonałość regulacji prawnych z zakresu gospodarki wodnej (np. sprzedaż ujęcia wody/źródliska podmiotów nie związanych z rybactwem, itp.)
  • niedopuszczenie do deficytów tlenu w wodzie
  • niedoskonałość/brak nadzoru weterynaryjnego nad produkcją ryb

 2. Wymagania weterynaryjne:

  • rejestracja działalności hodowli/chowu/przetwórstwa ryb
  • nadzór weterynaryjny i kontrola nad hodowlą/chowem/przetwórstwem ryb
  • opracowanie i realizacja przez hodowcę ryb programu nadzoru stanu zdrowia, celem wykrycia podwyższonej śmiertelności ryb oraz podejrzenia występowania choroby podlegającej obowiązkowi zwalczania (choroby ryb nieegzotyczne i egzotyczne)
  • obowiązek udzielania przez hodowców danych do wywiadu lekarsko-weterynaryjnego w przypadku podejrzenia choroby lub realizacji programu nadzoru weterynaryjnego, a także zwalczania chorób
  • udostępnianie próby ryb do badań
  • w przypadku wystąpienia śnięć ponadnormatywnych ryb lub podejrzenia wystąpienia choroby, konieczność powiadamiania inspekcji weterynaryjnej
  • wstrzymywanie wywożenia, wynoszenia i zbywania śniętych ryb z miejsca/gospodarstwa rybackiego objętego podejrzeniem wystąpienia ww. chorób.

 3. Podsumowanie:

  • chów i hodowla ryb, są ważnym i rozwijającym się sektorem gospodarki w Polsce i w UE
  • zagrożenie ze strony ryb hodowanych w Polsce dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego jest niewielkie/nieistotne
  • konieczność spełniania, nadzoru i dokumentowanie wyżej przedstawionych wymagań spełnia wymagania zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne ryb i produktów rybnych
  • sprawdzona od wielu lat dobra/właściwa współpraca pomiędzy hodowcami ryb a służbą weterynaryjną (inspekcja, lekarze weterynarii – specjaliści chorób ryb) pozwala/zapewnia właściwie pojętą ochronę zdrowia ryb, zdrowia publicznego i wchodzenie z rybami na rynek krajowy i państw członkowskich UE bez obaw i zahamowań.

Na koniec zebrania, na wniosek Prezesa Z. Szczepańskiego, podjęło uchwałę o niepobieraniu składki członkowskiej od nowo wstępujących członków Towarzystwa Promocji Ryb Pan Karp, aż do następnego Walnego Zebrania Członków. Następnie w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków, Anna Sobczak odczytała zapisane wnioski i podjęte podczas zebrania uchwały. Na tym zebranie zakończono.

Zarząd TPR Pan Karppowrót