23.07.2013

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, czyli Panu Karpiowi stuknęło już 8 lat.

Drugiego dnia lipca br. do Żabieńca zjechali członkowie Towarzystwa Promocji Ryb „Pan Karp” na drugie w historii Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Spotkanie zaszczyciło swoją obecnością kilkoro szacownych gości: Prof. Jadwiga Seremak Bulge - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, prof. Ryszard Wojda - SGGW, dr Janusz Wrona - MRiRW, dr Jan Żelazny - PIWet Puławy, dr Zygmunt Okoniewski, dyrektor Andrzej Galii - IRŚ oraz red. Tomasz Kulikowski - Magazyn Przemysłu Rybnego.

Po otwarciu zebrania i powitaniu gości, wybrano dr Zygmunta Okoniewskiego na Przewodniczącego zebrania, a Annę Sobczak na jego Sekretarza. Spośród sprawozdań z czteroletniej kadencji, najwięcej czasu zajęła relacja Prezesa Zbigniewa Szczepańskiego z osiągnięć promocyjnych organizacji w ostatnim czteroleciu. Największą kampanię w całej kadencji, za kwotę około 3 mln złotych, zorganizowano na przełomie roku 2011 i 2012, kiedy to reklamowano karpie w telewizji, radio, internecie, prasie kobiecej, a także podczas pokazów mistrzów kulinarnych w 12 hipermarketach. W okresie 2009-2013 dzięki staraniom zarządu TPR wyprodukowanych zostało wiele „pro karpiowych” programów telewizyjnych (np. „Wiem co jem” w TVN Style, „Jakubiak w sezonie” w Kuchnia+, Agrobiznes TVP1), audycji radiowych (np. Radiowa Trójka i Pr. I Polskiego Radia), artykułów prasowych i zamieszczonych w sieci internetowej. Zorganizowano też kilkanaście wystaw i stoisk promocyjnych przy okazji targów i imprez europejskich (Bremen), ogólnopolskich (Polagra, Polfish 2009-2011-2013) i regionalnych (np. Niemodlin, Boguchwała, Minikowo, Kock, Ryki, Osiecznica, Skoczów, Iława, Kraków, Rytwiany, Kielce, Brodnica, Zaklików). W trakcie okresu sprawozdawczego TPR dzięki wkładowi organizacyjnemu i finansowemu wielu gospodarstw, zorganizowało 2 ogólnopolskie konkursy dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, w których promowano działalność rybaków i spożycie karpi. Ponadto korzystając z wielu zaproszeń, zorganizowano ponad 20 spotkań z dziećmi w szkołach z wielu województw. W tym czasie składki, zależnie od roku, stanowiły zaledwie od 2 do 20 % budżetu TPR przeznaczanego na promocję spożycia karpi. Pozostałe środki pochodziły z funduszy UE – PO Ryby 2007-2013 i Funduszu Promocji Ryb.

Po dyskusji nad sprawozdaniami, ich zatwierdzeniem i udzieleniem Zarządowi absolutorium przez Walne Zebranie, podjęto uchwałę o nadaniu Pani Profesor Jadwidze Seremak Bulge tytułu Honorowego Członka Towarzystwa Promocji Ryb, a następnie wręczono Pani Profesor witraż „Łuskę Pana Karpia”. Następnie Prezes Zbigniew Szczepański wręczył Piotrowi Warzesze mozaikę – „Brązową Łuskę Pana Karpia” , w nagrodę za dotychczasową pracę w zarządzie organizacji. Na koniec tej części zebrania nadszedł czas na uhonorowanie wyróżniających się członków TPR odznakami „Zasłużony dla Rolnictwa”. Janusz Wrona, w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaczył następujące osoby:

1. Eugeniusza Kraśniewskiego,
2. Bogdana Malczewskiego,
3. Grzegorza Stawiszyna,
4. Mariana Rapacewicza,
5. Piotra Warzechę,
6. Bogdana Dryndosa,
7. Władysława Bejnarowicza,
8. Janusza Preuhsa,
9. Tomasza Kulikowskiego

A także nieobecnych Tomasz Króla, Karola Kabacińskiego i Mirosława Cieślę.

Następnie głos zabrali: Prof. J.Seremak Bulge, prof. R.Wojda, dr J.Wrona, dr. Jan Żelazny i T.Kulikowski, przedstawiając swoje poglądy na promocję karpi i ryb w ogóle, w tym również swoją, bardzo pozytywną opinię o dotychczasowej działalności TPR „Pan Karp”.

Ostatnią odsłoną tej części Walnego Zebrania były wybory władz na nową czteroletnią kadencję. Spośród 10 osób dotychczas pełniących funkcje w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej, ponownie wybrano 8.

Prezesem został ponownie Zbigniew Szczepański, członkami Zarządu zostali:
Anna Sobczak, Tadeusz Róg, Wacław Szczoczarz, Mirosław Cieśla, Marek Adamus i Paweł Wielgosz.

Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Leopold Szostek, Bogdan Dryndos i Grzegorz Stasiszyn (ukonstytuowanie nastąpi w trakcie pierwszego zebrania władz).

Po przerwie nowy Prezes przedstawił założenia budżetu i planu działania na następny okres. Ważnym elementem planu jest m.in. ścisła współpraca i wspieranie Lokalnych Grup Rybackich w ich działaniach promocyjnych.

Walne Zebranie uchwaliło również wysokość składek i wpisowego na poziomie 1000 zł wpisowe i 200 zł rocznej składki dla członków wspierających, a dla członków zwyczajnych 5000 zł wpisowego i 1000 zł rocznej składki. Dla członków wspierający, w przypadku zmiany statusu z członka wspierającego na zwyczajnego (pełnia praw wyborczych), dotychczasowe wpisowe (1000 zł) będzie zaliczone, a dopłata wyniesie tylko 4000 zł.

W imieniu nowych władz zebranie zakończył Prezes Zbigniew Szczepański, życząc wszystkim członkom aktywności w promocji karpi na co najmniej dotychczasowym poziomie.fot. Zbigniew Borek, Paweł Szczepański


powrót