01.08.2013

Profesor Jadwiga Seremak-Bulge – Honorowym Członkiem Pana Karpia

Walne Zebranie Towarzystwa Promocji Ryb z dnia 2 lipca br. podjęło uchwałę o przyznaniu Pani Profesor Jadwidze Seremak-Bulge tytułu Honorowego Członka Towarzystwa. Poniżej przedstawiamy sylwetkę i dotychczasowe dokonania Pani Profesor

Dr hab. prof. nadzw. IERiGŻ-PIB Jadwiga Seremak-Bulge od 1990 r. wraz ze zmianą systemu gospodarczego, zainteresowania badawcze skoncentrowała na analizach rynkowych. W Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ rozpoczęto we współpracy z naukowcami z Economic Research Service Ministerstwa Rolnictwa Stanów Zjednoczonych unikalne w skali kraju badania koniunktury na podstawowych rynkach rolnych. Wszechstronne analizy podaży i popytu oraz ich wpływ na aktualne i przyszłe ceny rozpoczęto na 8 rynkach branżowych (zboża, mleko, mięso czerwone, drób i jaja, rzepak, cukier, ziemniaki, owoce i warzywa). Za zorganizowanie analiz rynkowych badań zespół został wyróżniony w 1993 r. nagrodą Ministra Rolnictwa I stopnia. W następnych latach rozszerzono zakres analiz rynkowych na rynek pasz treściwych (1999), analizę obrotów handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi (2000), popyt na żywność (2002), rynek ryb (2004 r.), rynek alkoholu i napojów alkoholowych oraz tytoniu i wyrobów tytoniowych (2013). W Zakładzie Badań Rynkowych, w którym podjęła pracę w 1992 r. była członkiem zespołu analizującego sytuację na rynku mleka oraz na rynku pasz, liderowała zespołowi analizującemu sytuację na rynku ziemniaka (1992-1999) oraz na rynku ryb (2004 - 2010), a od 2011 r. na rynku mleka. Była prekursorem badań koniunkturalnych na rynku ryb. Rynek Ryb stan i perspektywy, przygotowywany we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim oraz Instytutem Rybactwa Śródlądowego, jest jedynym nie tylko w skali kraju opracowaniem analizującym w sposób kompleksowy relacje podażowo-popytowe na krajowym rynku oraz ich wpływ na ceny na tle analizy światowego rynku ryb oraz krajowych uwarunkowań makroekonomicznych, a także polityki rybackiej i regulacji rynku ryb. Szczegółowo analizuje połowy i produkcję ryb morskich oraz słodkowodnych, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży ryb słodkowodnych, handel zagraniczny rybami i owocami morza, spożycie ryb, ceny ryb i przetworów rybnych na poziomie pierwszej sprzedaży, zbytu oraz detalu. Uwieńczeniem raportu jest reasumpcja zawierająca krajowy bilans ryb opracowany w ekwiwalencie wagi żywej.

J.Seremak-Bulge jest także redaktorem naczelnym biuletynu Rynek Rolny, w którym prowadzony jest comiesięczny monitoring bieżącej sytuacji na 12 rynkach branżowych oraz cen detalicznych żywności i środków produkcji. W ciągu roku przygotowywanych jest 11 numerów biuletynu Rynek Rolny, które są publikowane w formie elektronicznej na stronie internetowej IERiGŻ-PIB (do 15 każdego miesiąca) oraz w formie papierowej.

Doświadczenie analityczne zdobyte w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ spowodowało, że od początku lat dziewięćdziesiątych uczestniczyła w pracach zespołu ekspertów Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przygotowujących negocjacje w zakresie rynku mleka oraz rynku skrobi, była także ekspertem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, przygotowującym ekspertyzy z zakresu analiz rynku mleka. W latach 1997 – 1999 była także członkiem zespołu doradców Prezesa Agencji Rynku Rolnego, a w 1999 r. została powołana na stanowisko z-cy Prezesa ARR. Nadzorowała prace związane z analizami rynkowymi przeprowadzanymi dla celów interwencji oraz przygotowania Agencji do pełnienia funkcji agencji płatniczej odpowiedzialnej za administrowanie wszystkimi instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej adresowanymi do rynku. Następnie pełniła obowiązki dyrektora Biura Integracji z Unią Europejską. W latach 2008-2012 kierowała Zakładem Badań Rynkowych IERiGŻ. Z powodu choroby zrezygnowała z kierowania zakładem z początkiem 2013 r. i koncentruje swoje zainteresowania na pracy badawczej związanej z rynkiem ryb oraz rynkiem mleka. Znajomość rynku oraz doświadczenie w analizowaniu rynku ryb było przyczyną powołania J.Seremak-Bulge do zespołu ekspertów przygotowujących Strategię rozwoju karpiarstwa KARP 2020.fot. Zbigniew Borek, Paweł Szczepański


powrót