Imię i nazwisko:


Adres zamieszkania:
(miejscowoœć, ulica, numer domu, nr lokalu)


Numer ewidencyjny PESEL:


E-mail:
*Zastrzegamy sobie możliwoœć wykorzystania danych wyłącznie do akcji "Bronimy sprzedaży żywego karpia"
17.02.2014

Bronimy sprzedaży żywego karpia - Rezolucja

Szanowni Państwo,
Rybacy i Przyjaciele Rybactwa

Rybacy zgromadzeni na konferencji w Krakowie w dniu 31.01.2014 r., wobec projektów wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w Polsce, uchwalili rezolucję kierowaną do Pani Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, a także do innych władz naszego kraju. W sytuacji realnego zagrożenia interesów nie tylko rybaków, ale też konsumentów i wodnej przyrody na stawowych obszarach objętych ochroną przyrody Natura 2000, zwracamy się z gorącym apelem o poparcie krakowskiej rezolucji rybaków na specjalnie przygotowanych listach.

Liczymy na podpisy rybaków, ich rodzin, a także społeczności gmin, gdzie funkcjonują stawy rybne. Bylibyśmy również bardzo wdzięczni za poparcie rad poszczególnych gmin i miast, których władze doceniają rolę gospodarki rybackiej i dziedzictwa kulturowego związanego z tradycyjną hodowlą karpi. Liczymy też na poparcie rezolucji przez organizacje rybaków morskich w ramach solidarności branżowej, a także stowarzyszenia wędkarzy, których interesy są bardzo zbieżne z interesami hodowców karpi w zakresie połowu żywych ryb.

Wierzymy, że tysiące osób, które żyją z rybactwa i w jego otoczeniu, poprzez swoje podpisy i poparcie krakowskiej rezolucji, dadzą wyraz swojej dezaprobacie dla inicjatywy poselskiej, która pod pretekstem dbałości o losy zwierząt, jest tak naprawdę szkodliwa zarówno dla ludzi, jak i dla przyrody.

(Podpisane listy prosimy odsyłać na adres: Towarzystwo Promocji Ryb, ul. Długosza 4b/30, 87-100 Toruń)