10.08.2014

Nowy Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 puka do drzwi rybaków

W dniu 29.07.br., przy udziale kilkudziesięciu przedstawicieli branży rybnej ( w tym z TPR "Pan Karp") w MRiRW odbyły się konsultacje w sprawie nowego programu operacyjnego, w tym w szczególności podziału kwoty dostępnej dla naszego kraju na nowy okres 2014-2020. Przedstawiony został także nowy układ tzw. priorytetów, zgodny z rozporządzeniem unijnym nr 508/2014/WE.

Spotkaniu przewodniczył Dyrektor DR MRiRW - Tomasz Nawrocki, który przedstawił harmonogram prac nad tym dokumentem, które potrwają przez sierpień i wrzesień br. Natomiast do 21.10 br. dokument powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów. Następnie KE będzie miała pół roku na zatwierdzenie naszych propozycji podziału tych środków.

Obecne propozycje, przedstawione przez DR MRiRW, to m.in. zmniejszenie nakładów finansowych na przetwórstwo, a zwiększenie na akwakulturę. Łącznie do dyspozycji polskiego sektora rybnego, rząd wynegocjował 531 mln euro jako wkład UE, a 700 mln euro razem z wkładem budżetu krajowego.

Kiedy zaczęto rozmawiać o szczegółach i wskaźnikach, które powinniśmy osiągnąć w gospodarce dzięki zastrzykowi nowych pieniędzy, Janusz Wrona, Z-ca Dyrektora DR zaznaczył, że dużo łatwiej przyjdzie opracować szczegóły dla akwakultury niż dla rybołówstwa morskiego. Powodem jest to, że zarówno karpiarze ( z inicjatywy Sieci Południowej lokalnych Grup Rybackich), jak i pstrągarze dostarczyli ministerstwu swoje strategie rozwoju co najmniej do roku 2020, co jest wyrazem dalekowzroczności tych dwóch środowisk.

Miliony euro w 7 priorytetach

Propozycja wysokości dofinansowania dla poszczególnych priorytetów - w Euro (wkład ogólny - wspólnotowy i krajowy):

  1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego i opartego na wiedzy - 211,27 mln Euro;

  2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy - 226 mln Euro;

  3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybackiej - 27,71 mln Euro;

  4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej (dawne LGRy) - 93,76 mln Euro;

  5. Wspieranie obrotu i przetwarzania - 92,09 mln Euro;

  6. Wspieranie wdrażania ZPM - 3,33 mln Euro;

  7. Pomoc techniczna - 42,5 mln Euro;

Podsumowując, w optymistycznej wersji, pierwsze pieniądze z nowego programu trafią do rąk rybaków pod koniec następnego roku. Uwagę, którą zgłosiliśmy bezpośrednio na spotkaniu w MRiRW, to potrzeba zwiększenia puli środków na promocje z uwagi na planowane wsparcie produkcji, co w prostej linii powinno przynieść zwiększenie podaży polskich ryb, a to zrodzi potrzebę umieszczenia produktów na konkurencyjnym, wymagającym promocji rynku.proponowany podział środków powrót