13.02.2015

Rybacki Uniwersytet Prawniczy

W I Zjeździe Rybackiego Uniwersytetu Prawniczego, szkolenia organizowanego z inicjatywy Towarzystwa Promocji Ryb w ramach PO RYBY 2007-2013 udział wzięło ok. 160 rybaków z całego kraju; przeważali hodowcy karpi, choć nie zabrakło także reprezentantów akwakultury pstrągowej i rybołówstwa morskiego. Zjazd rozpoczął się od ceremonii wręczenia indeksów, w których "studenci" starannie będą gromadzić "zaliczenia" poszczególnych przedmiotów. Program pierwszego zjazdu został dobrze oceniony, m.in. za sprawą różnorodnej i w większości praktycznej problematyki zagadnień prawnych, z którymi rybacy spotykają się na co dzień. Zajęcia podzielone zostały na sesje tematyczne, poświęcone wybranym obszarom prawa: prawu wodnemu, ochronie zwierząt i przyrodyoraz zagadnieniom prawa cywilnegoi weterynaryjnego. Szczególnie ożywione dyskusje wzbudziły wykłady dotyczące uzyskiwania pozwoleń wodno-prawnych oraz ewolucji prawa chroniącego dobrostan zwierząt. W wykładach oprócz praktyków - ekspertów rybactwa śródlądowego i prawników, uczestniczyli także przedstawiciele dwóch organów administracji rządowej - Ministerstwa Gospodarki oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Kolejny Zjazd zaplanowano na dni 16-18 lutego 2015 r. w Toruniu, w hotelu Filmar. Także tutaj organizatorzy postarali się o zapewnienie ciekawych wykładów i seminariów z różnych obszarów prawa, dotykających bezpośrednio rybaków. Wychodząc na przeciw postulatom uczestników szkolenia, z których większość podejmuje lub zamierza podjąć w swoich obiektach akwakultury działalność przetwórczą, w sesji poświęconej prawu żywnościowemu przedstawione zostanąprelekcje poświęcone: wymaganiom prawnym przy sprzedaży bezpośredniej (SB), a także przy działalności przetwórczej - marginalnej ograniczonej i lokalnej (MOL). Omówiony zostanie także wpływ technologii przetwórczych na jakość i bezpieczeństwo produktów z ryb słodkowodnych w aspekcie wymagań ustawodawstwa krajowego, europejskiego i światowego, a rozwinięciem tego tematu będzie wykład na temat technik sensorycznych wykorzystywanych w kształtowaniu i wprowadzaniu produktu na rynek oraz wymogów prawnych odnośnie etykietowania produktów rybnych. Dywersyfikowanie podstawowej działalności powoduje często powstanie nowych obowiązków prawnych, omówione zostaną podstawowe wymagania przy prowadzeniu obiektów turystycznych, w tym obiektów agroturystyki i łowisk specjalnych.

Ostatni Zjazd odbędzie się w dniach 23-25 marca 2015 r. w Hotelu Tęczowy Młyn w Kielcach. Omówione zostaną zasady Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020", który będzie podstawową finansowania większości inwestycji w akwakulturze w najbliższych latach, także od strony zaostrzonych zobowiazań prawnych beneficjentów programu. Wydzielona sesja poświęcona zostanie zagadnieniom związanym z relacjami pomiędzy przedsiębiorcą a pracownikami: prawu pracy, zawieraniu umów cywilno-prawnych na wykonanie zleceń, ubezpieczeniom społecznym oraz przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy. Oddzielny wykład wyjaśni uczestnikom podstawowe zasady dotyczące spadków i dziedziczenia oraz dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych. Jak na uniwersytet prawniczy przystało nie obędzie się bez seminarium prawa karnego, oczywiście w kontekście zjawisk, z którymi spotykają się prowadzący obiekty akwakultury (jak kłusownictwo, kradzieże, wtargnięcia na teren stawów). W ramach RUP omówione zostaną także kwestie praw autorskich, z którymi każdy przedsiębiorca spotyka się m.in. przy tworzeniu stron internetowych lub innych formach promocji swojego gospodarstwa.

Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp" korzystając z zimowej przerwy w pracach na stawach rybnych, zaproponowało ciekawą i przemyślaną formułę szkolenia, wychodząc poza dotychczasową, standardową tematykę konferencji rybackich. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce nie jest łatwe, ci którzy ukończą Rybacki Uniwersytet Prawniczy, nie tylko otrzymają stosowne dyplomy, ale też wyposażeni zostaną w wiedzę, która ułatwi im poruszanie się w gąszczu przepisów prawa.

powrót