30.04.2016

Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej
- dar polskich rybaków dla świadomych konsumentów


Od początku drugiej dekady XXI wieku na rynku spożywczym daje się zauważyć coraz szybszy wzrost świadomości konsumentów, w tym konsumentów ryb i produktów rybnych. Smakosze coraz częściej pytają nie tylko o ceny, ale też o to skąd ryba pochodzi - gdzie została złowiona albo hodowana, a w tym drugim przypadku również jakie miała warunki do życia w trakcie chowu. Zainteresowanie to znalazło swoje odbicie zarówno w regulacjach prawnych wspólnoty europejskiej, gdzie coraz bardziej stawia się na tzw. identyfikowalność, jak i w tendencjach do coraz większej jawności i otwartości ze strony rybaków i producentów.

Temat ten jest również bardzo aktualny w dużych sieciach handlowych, gdzie już od kilku lat niektóre rodzaje towarów sprzedawane są wyłącznie z gwarancją miejsca pochodzenia w postaci stosownych certyfikatów. Niestety, zastosowanie sprawdzonych już w Europie systemów certyfikacyjnych takich jak MSC, czy słodkowodnej jego odmiany ASC nie tylko wiązałoby się z koniecznością ponoszenia przez rybaków bardzo wysokich kosztów, ale także potrzebą opracowania przez zagraniczne organizacje nowych procedur odpowiadających bardzo specyficznej i unikatowej w skali europejskiej hodowli ryb w stawach ziemnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Towarzystwo Promocji Ryb we współpracy z ekspertami polskiej akwakultury oraz dzięki szeroko zakrojonym konsultacjom w środowisku rybackim, opracowało w latach 2012-2015 zasady dobrej praktyki rybackiej, ujętej w jeden dokument o nazwie "Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb". Co ważne, dzięki zdobyciu środków zewnętrznych polscy rybacy nie ponieśli przy tym żadnych indywidualnych kosztów. Kodeks ten w czerwcu 2015 roku został wpisany pod numerem 01 na listę kodeksów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w tej chwili, zgodnie z kompetencjami, znajduje się w rejestrze Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W najbliższym czasie rozpocznie się nabór wniosków na wydanie gospodarstwom rybackim specjalnych certyfikatów stosowania Kodeksu. Będzie to wymagało spełnienia kryteriów z następujących dziedzin: wymagania formalne, technologia produkcji, ochrona środowiska, zdrowie i dobrostan ryb, gospodarowanie wodą i bezpieczeństwo żywności.
Nad prawidłowym przebiegiem wdrażania certyfikacji związanej z Kodeksem czuwać będzie 6-osobowa komisja pod przewodnictwem Prof. dr hab. Ryszard Wojda ze SGGW w Warszawie.

Dobrymi wiadomościami dla rybaków są niewielkie koszty uzyskania certyfikatu oraz to, że większość wymogów objętych certyfikacją rybacy i tak spełniają, prowadząc swoje gospodarstwa zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Już we wrześniu br. planowane jest wydanie pierwszych certyfikatów dla polskich gospodarstw. W tym samym czasie pierwsze karpie i inne ryby słodkowodne z certyfikowanych gospodarstw trafią do handlu i dalej na stoły rodzimych konsumentów.

Procedury ubiegania się o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego stosowanie KDPR przedstawione są w zakładce "Jak uzyskać certyfikat stosowania Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej"