22.05.2016

Rezolucja polskich rybaków śródlądowych

My, Rybacy śródlądowi zgromadzeni 19 maja 2016r. w budynku Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu, biorąc pod uwagę zagrożenie dla bytu gospodarstw rybackich wynikające z projektu nowelizacji Prawa Wodnego, postanawiamy:

 1. Kontynuować protest rybaków mający na celu doprowadzenie do takich zapisów w projekcie ustawy Prawo Wodne, które nie zagrożą ekonomicznym podstawom funkcjonowania gospodarstw rybackich, w szczególności zwolnienia w projekcie ustawy Prawo Wodne z opłat za wodę (w jakiejkolwiek formie) pobieraną i odprowadzaną z obiektów chowu lub/i hodowli ryb.

 2. Do reprezentowania nas powołać niezależny od organizacji, ponad związkowy Komitet Ogólnopolskiego Pogotowia Protestacyjnego Rybaków (KOPPR) w następującym składzie:

  1. Sławomir Litwin - Przewodniczący
  2. Agnieszka Andruszewska - Członek
  3. Marian Rapacewicz - Członek
  4. Jacek Juchniewicz - Członek
  5. Paweł Wielgosz - Członek
  6. Marek Ferlin - Członek
  7. Zbigniew Szczepański – Członek
  8. Andrzej Dmuchowski – Członek

 3. Upoważnić KOPPR do planowania i organizowania form, miejsc i czasu akcji protestacyjnych

 4. Upoważnić KOPPR do prowadzenia negocjacji ze stroną rządową

 5. Zobowiązać KOPPR do informowania (pocztą elektroniczną) rybaków podpisanych na liście obecności podczas dzisiejszego spotkania.

 6. Zobowiązać KOPPR do bieżącego i rzetelnego informowania społeczności rybackiej o postępach w sprawie interesów polskiej akwakultury wobec nowelizacji Prawa Wodnego w rybackich mediach)

 7. Upoważnić do bieżących kontaktów z mediami w przedmiotowej sprawie (poprzez wyznaczonego rzecznika prasowego) .