05.01.2017

RRW-22 RRW-23

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej IRS umieszczone są do pobrania druki kwestionariuszy statystycznych RRW-22 i RRW-23 z danymi za 2016 rok.

Terminowe złożenie sprawozdania jest ustawowym obowiązkiem każdego podmiotu akwakultury (RRW-22), a także uprawnionych do rybactwa prowadzących działalność w publicznych śródlądowych wodach płynących (RRW-23).

Ostateczny termin złożenia kwestionariusza RRW-22 to 15 marca 2017 roku, natomiast RRW-23 to 31 maja 2017 roku.

Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2, potwierdzenie przez IRS złożenia prawidłowo wypełnionego formularza RRW-22będzie wymagane jako załącznik do wniosku o dofinansowanie nie tylko, jak dotychczas, w przypadku działań wodnośrodowiskowych, lecz także przy działaniach „inwestycje produkcyjne w akwakulturę”.

Wspólnym celem sektora powinno być dysponowanie rzetelnymi danymi na temat produkcji rybactwa śródlądowego, jej wartości, stosowanych technologii chowu ryb, wielkości zatrudnienia i in., gdyż jest to niezbędnym warunkiem zarządzania sektorem oraz obiektywnej oceny występujących trendów rozwojowych oraz diagnozowania potrzeb i kierunków ewentualnych korekt.

prof. dr hab. Arkadiusz Wołos
dr inż. Andrzej Lirski