Linki:29.01.2011

Środek 2.4. "Rybołówstwo śródlądowe" - wznowienie naboru

Na stronach Agencji ukazało się ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Kołodzieja w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w zakresie środka 2.4 "Rybołówstwo śródlądowe".

Nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tego środka będzie trwał od 11 do 25 lutego 2011 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia obwodu rybackiego, w którym będzie realizowana operacja.

12.11.2010

Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

Pan Karp przypomina, że wszyscy beneficjenci projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" mają obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.
10.07.2010


Minister Marek Sawicki
o funduszach wodno-środowiskowych...14.06.2010

wznowienie naboru w sprawie możliwości składania wniosków w zakresie środka 2.4. i 2.5
27.05.2010

wzór wniosku o płatność
dla środka 2.2. działania wodno-środowiskowe


26.05.2010

Oś 2 - nowelizacja

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2
22.05.2010

Pan Karp PRZYPOMINA!!!

W związku z coraz częściej pojawiającymi się przypadkami, w których dla operacji o wartości dofinansowania powyżej 500 000 zł, beneficjenci nie dostarczają do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność notarialnie sporządzonego "Oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji" Pan Karp przypomina, że zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie dla projektów realizowanych przez Beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkuje koniecznością rozwiązania umowy o dofinansowanie.

W związku z tym apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi, aby ten dokument został dostarczony do Agencji najpózniej w dniu złożenia pierwszego wniosku o płatność.

Z informacji uzyskanych w ARiMR wynika, że z tego powodu kilka Umów na dofinansowanie realizacji operacji zostało już rozwiązanych.

Szczegółowe wytyczne jak takie oświadczenie powinno wyglądać zamieszczone jest na stronie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl
02.03.2010

Wzór wniosku o płatność dla osi 2

W dniu 26 lutego 2010 roku na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa został opublikowany wzór wniosku o płatność dla osi priorytetowej 2.

Opracowany przez ARiMR wzór wniosku o płatność obejmuje cztery środki osi 2, tj;

 • środek 2.1. inwestycje w chów i hodowlę ryb,
 • środek 2.3. środki na rzecz zdrowia zwierząt,
 • środek 2.4. rybołówstwo śródlądowe,
 • środek 2.5. inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu.

  Opublikowany wzór wniosku o płatność nie obejmuje środka 2.2. działania wodno-środowiskowe.
  Wniosek dla tego środka zostanie opublikowany po nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2- Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w PO "Zrównoważony rozwój ..... 2007-2013".


  01.03.2010

  Pan Karp przypomina - Formularz RRW - 22

  Przypominamy, że prawidłowo wypełnione obowiązkowe formularze RRW-22 za rok 2009, zgodnie z Programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. Dz. U. Nr 221, poz. 1436 z pózn. zm.), należy wysłać na adres Instytut do dnia 15 marca 2010 roku.

  Instytut Rybactwa Śródlądowego
  im. Stanisława Sakowicza
  ul. Oczapowskiego 10
  10-719 Olsztyn

  Potwierdzenie złożenia formularza RWW-22 za rok 2009 zostanie wysłane listem poleconym.


  29.01.2010

  Powołanie komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno - spożywczych

  W dniu 21.01.br w MRiRW odbyło się spotkanie, podczas którego Minister Rolnictwa powołał członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno - spożywczych. W skład komisji zarządzających wchodzą przedstawiciele poszczególnych branż tj. po 4 przedstawicieli producentów i 4 przetwórców oraz po 1 przedstawicielu izb rolniczych.

  26.01.2010

  Nowe wzory umów o dofinansowanie

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, Poz. 1240) a także rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. Nr 223, Poz. 1786), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 25 stycznia 2010 r opublikowało nowe wzory umów o dofinansowanie dla operacji realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 2.

  W związku z powyższym z dniem 26.01.2010 r. ARiMR wznawia podpisywanie umów dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

  Powyższa informacja nie dotyczy Środka 2.2. w ramach którego umowy warunkowo podpisywane były przez cały styczeń 2010. Jedyna zmiana, że od dnia jutrzejszego umowy w ramach tego środka podpisywane już będą na nowym wzorze.
  13.01.2010

  Formularz RRW - 22

  Przypominamy, że prawidłowo wypełnione obowiązkowe formularze RRW-22 za rok 2009, zgodnie z Programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. Dz. U. Nr 221, poz. 1436 z pózn. zm.), należy wysłać na adres Instytut do dnia 15 marca 2010 roku.

  Instytut Rybactwa Śródlądowego
  im. Stanisława Sakowicza
  ul. Oczapowskiego 10
  10-719 Olsztyn

  Potwierdzenie złożenia formularza RWW-22 za rok 2009 zostanie wysłane listem poleconym.


  12.01.2010

  Informacja o stanie wdrażania Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

  W ślad za informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczących informacji o stanie wdrażania PO "Zrównoważony ......." Pan Karp informuje...
  03.01.2010

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym

  W dniu 29 grudnia 2009 r. Rada Ministrów rozpatrzyła i przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym.

  Projekt został przygotowany w związku z potrzebą dostosowania obowiązujących przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego do nowych regulacji wspólnotowych. Projekt ten zawiera szereg propozycji, które umożliwią realizację nałożonych na Polskę zobowiązań dotyczących zasad gospodarowania zasobami węgorza europejskiego, zbierania danych statystycznych w zakresie chowu i hodowli ryb oraz wykorzystania w akwakulturze gatunków nierodzimych. Ponadto zmiany obejmują wybrane zagadnienia proponowane przez partnerów społecznych, w szczególności te, które służą poprawie możliwości prowadzenia gospodarki rybackiej w wodach śródlądowych (szersza możliwość dostosowywania operatów rybackich, rozbudowany system kar itp.).
  30.12.2009

  Rozporządzenie dotyczące zaliczek opublikowane.

  W dniu 29 grudnia 2009 w Dz.U 223, poz. 1786 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
  08.12.2009

  Porządkowanie załączników środowiskowych.

  Dnia 2.12.2009 r. na spotkaniu MRiRW oraz ARiMR, podjęto decyzje w sprawie załączników do Wniosków o Dofinansowanie w ramach Środka 2.2 - Działania Wodno-Środowiskowe składanych przez rybaków, dla których wypełnianie wymogów rozpoczęło się 1 stycznia 2009 r. Te same rozstrzygnięcia dotyczą rybaków, dla których rok 2010 będzie pierwszym rokiem wypełniania wymogów (par 9 ust. 1 Rozp. MRiRW z dnia 7.09.2009).
  3.12.2009

  Pan Karp informuje i przypomina,

  dziś tj. 02.12.2009 r. na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został zawieszony wzór Umowy o dofinansowanie realizacji operacji w ramach Środka 2.2. Działania wodno-środowiskowe. Zmianie uległy też inne dokumenty dla Osi 2.

  Link do zmienionych dokumentów: http://www.minrol.gov.pl

  Z poważaniem
  Ekspert Towarzystwa Promocji Ryb
  13.11.2009

  PAN KARP PRZYPOMINA

  W związku z wprowadzanymi przez Ministerstwo Rolnictwa aktualizacjami/modyfikacjami wzorów dokumentów ( np. wniosków o dofinansowanie, instrukcji do wniosków, biznesplanów, sprawozdań) koniecznych do otrzymania dofinansowania realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" operacji, Pan Karp przypomina o obowiązku korzystania z aktualnych wersji dokumentów.
  2.11.2009

  Podręcznik beneficjenta

  w ramach środka 2.2 Działania wodno - środowiskowe w zakresie Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli


  2.11.2009

  Rozporządzenie dla osi priorytetowej 4

  W dniu 15 października 2009 r. w Dz. U. Nr 177 poz. 1371 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

  18.10.2009

  Odbyło się szkolenie z działań wodno-środowiskowych.

  W dniu 12. października br. w Żabieńcu odbyło się szkolenie zorganizowane przez Towarzystwo Promocji Ryb z udziałem ponad 50 hodowców z wielu rejonów kraju. Departament Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowali Joanna Majchrzak i Mariusz Kosiński.
  9.10.2009

  Szkolenia dotyczące dobrostanu ryb

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi
  9.10.2009

  Informacja na temat realizacji PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007-2013 według stanu na dzień 2 października 2009 r


  06.10.2009

  Szanowni Rybacy,

  Wychodząc naprzeciw wielu pytaniom dotyczącym rekompensat wodno-środowiskowych, Zarząd TPR organizuje dla swoich członków nieodpłatne szkolenie w ww. zakresie. Szkolenie odbędzie się w Żabieńcu w dniu 12.10.br. Początek o godz. 10.00 - liczba miejsc ograniczona - zgłoszenia najlepiej przesyłać na adres e-mail: zbigniew.szczepanski@pankarp.pl

  Podczas spotkania będzie można uregulować składki członkowskie.


  2.10.2009

  Wzory Wniosków dla Osi 3

  Na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały opublikowane wzory wniosków o dofinansowanie realizacji operacji realizowanych w ramach sześciu środków Osi 3 zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Dla Środków 3.1. i 3.2. zostały też opublikowane instrukcje wypełniania wniosków o dofinansowanie. Kolejne instrukcje zostaną zawieszone w najbliższym czasie.

  Link do Wniosków o dofinansowanie: http://www.minrol.gov.pl
  1.10.2009

  Weszła w życie 3 oś PO
  2007-2013


  23.09.2009

  Instytut Rybactwa Śródlądowego informuje:
 • Potwierdzenia złożenia formularza RRW-22 za rok 2008
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia nt. dobrostanu ryb


  15.09.2009

  Szkolenia dotyczące dobrostanu ryb

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 poz. 1193 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".


  15.09.2009

  Uwaga rybacy i przetwórcy, juz sa wzory wniosków o dofinansowanie!

  Na internetowej stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały opublikowane wzory Wniosków o Dofinansowanie dla Osi 2 "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury".

  Na stronie znajdują się:

  1. Wnioski o Dofinansowanie i instrukcje wypełniania

  a) Środek 2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb
  b) Środek 2.2. Działania wodno - środowiskowe
  c) Środek 2.4. Rybołówstwo śródlądowe
  d) Środek 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu

  2. Szczegółowy plan biznesowy operacji
  3. Uproszczony plan biznesowy operacji

  Teksty opublikowanych dokumentów znajdują się na stronach MRiRW: www.minrol.gov.pl

  15.09.2009

  Rozporządzenie dla Osi 2 opublikowane.

  W dniu 11 września 2009 w Dz.U 147, poz. 1193 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
  Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.


  11.09.2009

  Minister podpisał!

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podpisał w dniu 7 września 2009 r. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".


  27.07.2009

  Jak naliczać nowy podatek na Fundusz Promocji Ryb?

  Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Funduszu Promocji Ryb:
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), którzy skupują ryby od podmiotów o których mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy o VAT (tj. rolników ryczałtowych) w celu przetworzenia lub odprzedaży;
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), którzy prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich;
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), którzy prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb.

  18.07.2009

  Fundusz promocji produktów rolno-spożywczych

  W dniu 1 lipca 2009 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. Dz. U. Nr 97, poz. 799 o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, którego celem jest wspieranie marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych. W tym celu utworzono 9 Funduszy Promocji
  17.07.2009

  Środek 2.2. Działania wodno-środowiskowe
  - vademecum beneficjenta.


  Nowością Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), który jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej skierowanym do sektora rybactwa są środki na rzecz środowiska wodnego. EFR pozwala przyznawać odszkodowania przedsiębiorstwom sektora akwakultury, które zobowiążą się, że przez co najmniej 5 lat będą stosowały metody produkcji przyjazne dla środowiska i wykraczające poza obowiązki nałożone przez obowiązujące regulacje.
  14.07.2009

  Rozpoczęcie programu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013

  Pan Karp informuje że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało program szkoleń dla potencjalnych beneficjentów Osi Priorytetowej 4 "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa" Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013). Szkolenia są adresowane w szczególności do lokalnych inicjatyw - organizacji i instytucji zainteresowanych zakładaniem lokalnych grup rybackich (LGR) oraz opracowaniem lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR).
  27.06.2009

  Fundusze unijne dla rybaków morskich już ruszyły!
  Hodowcy wciąż czekają na pieniądze przeznaczone na chów i hodowlę ryb!


  Pan Karp informuje, że szybkimi krokami zbliża się koniec wdrażania i rozliczania inwestycji z chowu u hodowli ryb realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". Przez cały okres wdrażania Działania 3.2. Chów i hodowla ryb zrealizowano ponad 280 projektów na łączną kwotę dofinansowania przeszło 70 mln zł.
  08.06.2009

  WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKU RYBNEGO

  Pomoc finansowa dla ORGANIZACJI PRODUCENTÓW RYBNYCH jest najważniejszym elementem wspólnej organizacji rynku rybnego

  Rybołówstwo cechuje nieprzewidywalny oraz zmienny charakter produkcji będący przyczyną występowania pewnych różnic pomiędzy podażą produktów rybnych a popytem. Poprzez interwencję rynkową realizowaną w ramach wspólnej organizacji rynku rybnego możliwe jest korygowanie efektów czasowych zawirowań rynkowych.


  25.05.2009

  III posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

  W dniach 18-19 maja 2009 roku odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Jednym z bardzo ważnych punktów programu komitetu była dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie kryterium wyboru operacji (w starym programie "projektu") w zakresie osi priorytetowych 2-5. Wskazano również na ścieżkę pilnego wdrażania Programu.
  25.05.2009

  Ustawa ogłoszona

  W dniu 14 maja 2009 r. w Dz. U. 2009 nr 72 poz. 619 został ogłoszony tekst Ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Ustawa wejdzie w życie w dniu 29 maja 2009 r.
  07.05.2009

  Konsultacje społeczne

  W dniu 8 maja 2009 r. w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Żabieńcu odbędą się konsultacje społeczne dotyczące Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty lub zwracania pomocy w ramach osi priorytetowej 2 - "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury" objętej Programem Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

  06.05.2009

  Podpisanie Ustawy przez Prezydenta

  W dniu 5 maja 2009 r. Prezydent Lech Kaczyński podpisał Ustawę o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw i wejściu w życie, a także po wydaniu rozporządzeń wykonawczych zostanie uruchomiony nabór Wniosków o Dofinansowanie w ramach nowego Programu Operacyjnego
  04.05.2009

  Data kwalifikowalności kosztów w nowym Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

  W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącym daty kwalifikowalności kosztów w ramach nowego Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013) informujemy, że już istnieje możliwość realizowania planowanych inwestycji. Zgodnie z art. 55 ust.1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dn. 27 lipca 2006 r. do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rybackiego kwalifikują się wydatki, które zostały faktycznie poniesione przez beneficjentów po 1 stycznia 2007 r. Zatem już istnieje możliwość rozpoczęcia inwestycji a nawet jej zrealizowanie przed oficjalnym ogłoszeniem o uruchomieniu naboru Wniosków o dofinansowanie a co za tym idzie przed podpisaniem umowy lub otrzymaniem decyzji o finansowaniu inwestycji. Należy jednak pamiętać, że nie jest jeszcze znany ostateczny katalog kosztów kwalifikowalnych i może zdarzyć się, że część poniesionych kosztów nie będzie mogła być zrefundowana ze środków PO 2007-2013.
  01.05.2009

  Koniec kwalifikowalności wydatków dla SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

  Pan Karp informuje iż dnia 30 czerwca 2009 r. upływa okres kwalifikowalności wydatków dla SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

  Data końcowa okresu kwalifikowalności wydatków, zgodnie z art. 30 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, to ostateczny termin wypłaty pomocy finansowej przez ARiMR na konta beneficjentów, co oznacza, że po tym terminie nie będzie możliwości realizowania płatności ze środków programu.

  W związku z powyższym dzień 30 kwietnia 2009 r. to ostateczny termin na składanie wymaganych uzupełnień/poprawek do wniosków o płatność. Dostarczenie uzupełnienia po tym terminie może skutkować uniemożliwieniem sfinansowania zrealizowanych projektów.


  29.04.2009

  Historia uchwalania Ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  1. W dniu 3 kwietnia 2009 r. Sejm RP jednogłośnie przyjął projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  2. Tekst przyjetej ustawy dostępny pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/ustawy/1774_u.htm

  3. Projekt ustawy wraz z projektami rozporzadzen dostępne pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1774

  4. Do Senatu ustawa została przekazana w dniu 6 kwietnia 2009 r.

  5. Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 maja 2009 r.

  6. Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2009 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  7. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 16 kwietnia 2009 r. Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Olech.

  8. W dniu 22 kwietnia Senat RP na swoim 31 posiedzeniu przyjął ustawę o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Na 89 obecnych senatorów 88 głosowało za, 1 senator nie głosował. Ustawa została przyjęta bez poprawek.

  9. Aktualnie ustawa czeka na podpis Prezydenta RP.


  06.04.2009

  Import karpia - głos rybaków

  Dla Towarzystwa Promocji Ryb problem importu karpia jest bardzo istotny. Cele Towarzystwa, to rozwój rynku karpia w Polsce poprzez jego promocję, a dokładniej, rozwój tego rynku z myślą o polskich hodowcach. Ich zdanie na temat importu i obecności niepolskiego karpia na polskim rynku, jest kluczowe dla przyszłości promocji. Stąd z satysfakcją odnotowujemy kolejne głosy na temat importu karpia, w tym głosy hodowców.

  Bardzo serdecznie zachęcam rybaków do dalszej aktywności na tym polu i nadsyłanie swoich opinii. Sami decydujmy o kierunku rozwoju rynku karpia w Polsce. O tym, czy stosować ten, czy inny wariant hodowli. Czy chcemy produkcję rozwijać, czy ją ograniczać. Czy sprzedawać nasz sztandarowy produkt - karpia - każdy indywidualnie, czy zespołowo... Decydujmy swoimi głosami, swoimi pomysłami, a wreszcie decyzjami.

  Zbigniew Szczepański
  Prezes Zarządu TPR
  06.04.2009

  Za, a nawet przeciw

  Już wydawało się, że temat importu karpia do Polski z "telefonem kontaktowym" firmy paszowej Aller- Aqua w tle, wywołany tekstem Mirosława Kuczyńskiego ( Przegląd Rybacki nr 6/2008 ) i odpowiedzią Jacka Juchniewicza ( Przegląd Rybacki nr 1/2009 ) cichnie z każdym dniem , również w kuluarowych rybackich zakamarkach, a tu najnowszy Magazyn Przemysłu Rybnego (MPR nr 1/2009 ) przynosi tekst swojego Naczelnego Redaktora Tomasza Kulikowskiego pt " Filozofia Kalego" poświęcony temu tematowi.
  18.03.2009

  Pasze ekstrudowane - Bestfeed w Gołyszu

  3 marca 2009 r. w Ośrodku Rybackim Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu odbyła się konferencja poświęcona stawowej gospodarce rybackiej. Firma Bestfeed reprezentowana przez Pawła Baranowskiego i Izabelę Handwerker przedstawiła szeroką ofertę pasz ekstrudowanych na 2009 rok. Nowością jest zastosowanie w paszach dla ryb koncentratu włókna surowego, o czym przekonywał Paweł Kędzia z firmy Rettenmaier.
  03.03.2009

  Karpiówka po raz czternasty!

  Tym razem Dębe k/Warszawy było w dniach 18-20 lutego br. miejscem spotkania Karpiarzy z całego kraju. Na dorocznej, już XIV Krajowej Konferencji Hodowców Karpia spotkali sie oprócz hodowców również przedstawiciele nauki rybackiej, administracji, Towarzystwa Promocji Ryb, Związku Producentówe Ryb oraz szeroko pojętego przemysłu okołorybackiego.
  30.01.2009

  XIV Krajowej Konferencji Hodowców Karpia

  Polskie Towarzystwo Rybackie informuje, że istnieje jeszcze możliwość uczestnictwa w XIV Krajowej Konferencji Hodowców Karpia w dniach 18-20.02.2009 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Kadr Ochrony Środowiska Dębe k/Warszawy.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt z PTRyb:

  tel. 061-842 51 34
  kom. 663 036 183
  e-mail: biuro@ptryb.pl


  29.01.2009

  Konferencja uzgodnieniowa na temat ustawy o Rybactwie Śródlądowym

  W dniu 29.01.br. w Żabieńcu - ośrodku Instytutu Rybactwa Śródlądowego - odbyła się konferencja uzgodnieniowa na temat kształtu projektu nowelizacji ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Organizatorem spotkania był Departament Rybołówstwa MRiRW, z prowadzącym Januszem Wroną - Zastępcą Dyrektora DR MRiRW.

  Dyskusja nad poszczególnymi propozycjami zapisów toczyła sie w dość gorącej atmosferze i trwała ponad 4 godziny. Ponad 20 uczestników spotkania reprezentowało wszystkie organizacje rybactwa śródlądowego, a także Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. W uzgodnieniach brali udział również przedstawiciele TPR. M.in. zaproponowali zapis o karach za wpuszczanie ryb do wód bez zgody uprawnionego do rybactwa.
  19.01.2009

  Fundusze unijne dla rybaków znów dostępne!

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

  Informują o wznowieniu z dniem 19 stycznia 2009 roku możliwości składania wniosków o dofinansowanie w Sektorowym Programie Operacyjnym Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 w ramach następujących działań:

  - 3.2 Chów i hodowla ryb

  - 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny

  Jednocześnie przypominamy, że w dalszym ciągu istnieje możliwość składania wniosków w działaniu 2.2 Modernizacja istniejących statków rybackich.

  Wnioski o dofinansowanie projektów w zakresie ww. działań składać można osobiście lub przez upoważnioną notarialnie osobę w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego Oddziałów Regionalnych właściwych dla miejsca realizacji projektów w godzinach 8.15 - 16.15 (adresy znajdują się na stronie internetowej www.arimr.gov.pl). Dopuszcza się składanie wniosków drogą pocztową. Termin zakończenia przyjmowania wniosków ustala się na 31 stycznia 2009 roku. Dla wniosków składanych drogą pocztową za dotrzymanie terminu uznaje się datę stempla pocztowego.

  Przyznawanie pomocy następować będzie w kolejności wynikającej z daty uznania wniosku o dofinansowanie za kompletny i poprawny. Pomoc finansowa przyznawana będzie do wysokości dostępnego limitu finansowego.

  Jednocześnie w związku z koniecznością zapewnienia terminowego rozliczenia programu ostatecznym terminem na złożenie końcowego wniosku o płatność, dla projektów objętych dofinansowaniem w ramach przedmiotowego naboru, jest 31 marca 2009 roku. W związku z tym, ARiMR nie będzie zawierać umów o dofinansowanie na inwestycje o dłuższym harmonogramie realizacji.

  Niezbędne dokumenty w postaci wzoru wniosku o dofinansowanie oraz wzorów niektórych załączników znajdują się na stronie internetowej www.arimr.gov.pl, w zakładce SPO ,,Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

  Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty i wnioskodawcy spełniający kryteria dostępu określone w Uzupełnieniu SPO ,,Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach SPO ,,Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" z dnia 14 września 2004 roku (Dz.U. Nr 213 poz. 2163 z późniejszymi zmianami).

  Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków uzyskania pomocy finansowej udzielane są w Biurach Wsparcia Inwestycyjnego oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl ) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

  źródło: www.arimr.gov.pl
  16.01.2009

  Szanowni Państwo, drogie Koleżanki i Koledzy!

  Kolejny, kończący się już 2008 rok nie przyniósł przełomu w odwróceniu niekorzystnej tendencji spadkowej w produkcji karpia handlowego. Pesymistyczne prognozy wykonane po zarybieniach wiosennych wymagają weryfikacji po zakończeniu odłowów jesiennych. Istotne jak zwykle będzie równie zorientowanie się w wyprodukowanych jesienią ilościach materiału zarybieniowego karpia - narybku i kroczka, co jest punktem wyjścia do racjonalnego działania producentów ryb, oraz do podejmowania przez nich indywidualnych decyzji hodowlanych i marketingowych.

  Tak jak dotychczas instytucjonalnie i personalnie gwarantujemy całkowitą anonimowość nadesłanych ankiet.

  dr. Andrzej Lirski

  16.01.2009

  Przypominamy terminy przesyłania sprawozdań związanych z hodowląryb:

  1.RRW-22 ( zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości wyprodukowanych ryb). Zestawienie należy przesłać na adres: Instytut Rybactwa Śródlądowego ul. Oczapowskiego 10
  10-719 Olsztyn w terminie do 15 marca.
  2. Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska. Zestawienie należy przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego w swoim województwie w terminie do 31 maja.
  Wywiązywanie się z obowiązku przesyłania w/w sprawozdań, będzie warunkowało ubieganie się o uzyskanie dopłat wodno-środowiskowych.


  15.12.2008  Czy Polacy importują karpie?

  Ostatnio w kuluarach spotkań rybackich bardzo często poruszany był temat importu karpia z krajów ościennych.
  Z rozmów tych wynikało tylko jedno - importowany karp do Polski na pewno wjeżdża. Natomiast co do ilości przywożonych ryb, a szczególnie podmiotów trudniących się importem, krążyły informacje tyleż różnorodne, co niepotwierdzone. W dziale dla rybaków przedstawiamy głosy w tej sprawie...

  Zapraszamy do lektury. Komentarze, przesłane drogą mailową, zamieścimy w całości w Dziale dla Rybaków na www.pankarp.pl

 • "O roku ów.... (uff!)..." - Mirosław Kuczyński
 • Ad vocem - "O roku ów.... (uff!)..." - Jacek Juchniewicz


 • 18.11.2008

  Sprzedaż karpia - potrzeba nowego spojrzenia
  dr Andrzej Lirski


  Czasy bezproblemowej sprzedaży karpia mineły już chyba bezpowrotnie, o czym corocznie - zazwyczaj w okresie Świąt Bożego Nardzenia przekonują się hodowcy tego gatunku. Przyczyny kłopotów ze zbytem są złożone ...  22.10.2008  28.10.2008

  Nowy Program Operacyjny dla rybactwa zatwierdzony przez Komisje Europejską  Komisja Europejska zatwierdziła polski program operacyjny na lata 2007 - 2013 dla rybołówstwa. Całkowita kwota możliwych wydatków publicznych dla polskiego sektra rybołówstwa wynosi około 979 mln euro, przy czym wsparcie unijne z Europejskiego Funduszu Rybackiego wynosi 734 mln euro, a z polskiego budżetu - prawie 245 mln euro.
  10.08.2008

  Kontynuacja spadkowa trendu produkcji karpia konsumpcyjnego - uwagi o sezonie w 2007 roku.

  Andrzej Lirski, Leszek Myszkowski
  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie


  1. Produkcja karpia konsumpcyjnego

  Po wiosennych zarybieniach stawów towarowych istniały mocne podstawy do przewidywania produkcji karpia konsumpcyjnego w 2007 roku na poziomie około 18 000 20 000 ton. W artykule opublikowanym w Komunikatach Rybackich (Lirski A., Myszkowski L. 2007 - Prognoza jesiennej produkcji stawowej w 2007 roku na podstawie badań ankietowych, 5: 1 5) autorzy określili wielkość produkcji karpia towarowego na poziomie nie niższym niż 17 850 ton.

  04.08.2008

  Zjazd absolwentów olsztyńskiego Wydz. Rybackiego (1954-1958)

  JUBILEUSZOWE
  SPOTKANIE RYBAKÓW-WETERANÓW  Z okazji 50 rocznicy od zakończenia studiów, w dniu święta olsztyńskiego Uniwersytetu UWM (31.V.2008) wyznaczyli sobie w Olsztynie-Kortowie spotkanie absolwenci b. wydz. Rybackiego WSR (1954-1958), jednego z najstarszych roczników kortowskiego wydziału. Przypomnieć tu należy, że I. rocznik rybaków studia ukończył juz w 1955 roku, niniejszy zaś rocznik był kolejnym czwartym na tym wydziale.

  20.05.2008

  Czasowe zniesienie ceł na zboże

  Agencja Rynku Rolnego administruje handlem zagranicznym z państwami trzecimi jednak tylko wybranymi kodami CN

  (Kody CN produktów objętych wspólną organizacją rynku zbóż)

  Poniżej przedstawiam link do strony gdzie znajdzie Pan infromacje dotyczące czasowego zniesienia ceł przywozowych na niektóre zboża:

  http://www.arr.gov.pl/index.php?idDzialu=01024

  Jeżeli jesteście Państwo zaintereswowani uczestniczeniem w mechanizmach administrowanych przez ARR, bardzo proszę się zapoznać ze stroną :

  http://www.arr.gov.pl/index.php?idDzialu=00156

  znajdziecie Państwo tam podstawowe informacje o rejestracji przedsiębiorców.

  O samych mechanizmach możecie Państwo porozmawiać z naszymi konsultantami pod nr infolinii: (022) 661-72-72
  17.04.2008


  Państwowy Instytut Weterynaryjny
  Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
  Zakład Chorób Ryb

  ma zaszczyt zaprosić na konferencje naukową

  ZWALCZANIE CHORÓB RYB SŁODKOWODNYCH

  która odbędzie się 7-8 maja 2008 roku
  w sali konferencyjnej WCKP Państwowego Instytutu Weterynaryjnego
  w Puławach, Al. Partyzantów 57

  Biuro Konferencji:

  dr Jan Żelazny
  Państwowy Instytut Weterynaryjny
  - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Chorób Ryb
  ul. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
  tel. 0605 567 405, 081 889 3000
  fax. 081 886 25 95
  e-mail: zeljan@piwet.pulawy.pl


  25.03.2008

  Konferencja Naukowo-Techniczna

  Dnia 24.04.2008 Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach zaprasza na Konferencję Naukowo-Techniczną pt: "Innowacyjne rozwiązania wodno-stawowe w hodowli ryb karpiowatych"  28.02.2008

  Kwestionariusz RRW-22

  Andrzej Lirski
  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

  Produkcja rybacka prowadzona w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli w roku 2007 na podstawie analizy kwestionariuszy RRW-22

  (już czas na wypełnienie kwestionariusza)


  11.02.2008

  SZKOLENIA RYBACKIE

  Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych działalnością rybacką na cykl szkoleń związanych z chowem, hodowlą, połowami oraz produkcją materiału zarybieniowego karpiowatych ryb reofilnych. Szkolenia są nieodpłatne i będą się odbywały w Sali Konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie przy ulicy Jagiellońskiej 91. Kadra prowadząca szkolenia to wybitni specjaliści - w większości pracownicy naukowi Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego UWM zajmujący się rybami reofilnymi od lat. Aby umilić Państwu czas spędzony na szkoleniach, w przerwie przewidujemy degustację ryb z zaprzyjaźnionych gospodarstw rybackich. Dodatkowo po zakończeniu każdego szkolenia zapraszamy do udziału w krótkim spotkaniu na temat aktualnych problemów branży rybackiej w woj. warmińsko-mazurskim.

  22.01.2008

  ryby-spo

  W związku z realizacją projektu "Innowacyjne techniki oceny biologicznej i ochrony cennych gatunków ryb hodowlanych i raków" (projekt finansowany ze źródeł Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Umowa nr 00014-61535-OR1400005/06), Katedra Ichtiologii Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa planuje organizację cyklu szkoleń o następujących tematach:

  1. 16/17 lutego 2008 http://www.uwm.edu.pl/ryby-spo/strona/szkolenia/szkolenie1 - "Manipulacje genomowe u ryb łososiowatych: znaczenie, procedury i diagnostyka rezultatów"

  2. 1/2 marca 2008 http://www.uwm.edu.pl/ryby-spo/strona/szkolenia/szkolenie2 - "Ocena jakości produktów płciowych ryb jesiotrowatych oraz możliwości ich przechowywania"

  3. 15/16 marca 2008 http://www.uwm.edu.pl/ryby-spo/strona/szkolenia/szkolenie3 - "Główne zagrożenia parazytologiczne w akwakulturze ryb jesiotrowatych i raków"

  4. 5/6 kwietnia 2008 http://www.uwm.edu.pl/ryby-spo/strona/szkolenia/szkolenie4 - "Anestetyki w hodowli ryb jesiotrowatych"

  5. 19/20 kwietnia 2008 http://www.uwm.edu.pl/ryby-spo/strona/szkolenia/szkolenie5 - "Wykorzystanie bazy danych w praktyce rybackiej oraz zalety gromadzenia zbiorów danych informacji hodowlanej"

  Wszystkie szkolenia są bezpłatne. Więcej informacji na stronie: http://www.uwm.edu.pl/ryby-spo w zakładce szkolenia.


  16.12.2007

  Krajowa Kurso-Konferencja Hodowców Karpia

  W dniach 31.01-01.02.2008 w Słoku /Bełchatowa odbędzie się Krajowa Kurso-Konferencja Hodowców Karpia.


  Program konferencji
  Dzień pierwszy 31.01.2008
  • 9.00 - 9.15 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA prof. Jerzy Mastyński
  • 9.15 - 10.15 Analiza produkcji i sprzedaży karpia w 2007 roku dr Andrzej Lirski
  • 10.15 - 11.00 Analiza spożycia ryb w Polsce i Unii Europejskiej-
   perspektywy. prof. Jadwiga Seremak-Bulge
  • 11.00 - 11.30 Dyskusja
  • 11.30 - 12.00 Przerwa kawowa
  • 12.00 - 12.30 Konferencja Aquaculture Europe 2008 w Krakowie i towarzysząca jej wystawa rybacka dr Mirosław Kuczyński
  • 12.30 - 13.00 Rybactwo w aspekcie nowej ustawy o Państwowym Zarządzie Gospodarki Wodnej mgr Iwona Koza
  • 13.00- 13.30 Dyskusja
  • 13.30 - 15.00 Przerwa obiadowa
  • 15.00 - 15.30 Różne aspekty profilaktyki i zwalczania KHV prof. Jerzy Antychowicz, lek.wet. Marek Matras
  • 15.30 - 15.45 Najnowsze informacje dotyczące występowania
   chorób wirusowych i bakteryjnych dr Jan Żelazny
  • 15.45 - 16.00 Koszty powstałe w gospodarce karpiowej w wyniku występowania chorób ryb dr hab. Konrad Turkowski, dr Andrzej Lirski
  • 16.00 - 16.30 Dyskusja
  • 16.30 - 17.00 Przegląd polskich i zagranicznych podręczników chowu ryb prof. Janusz Guziur dr Małgorzata Szmyt
  • 17.00-17.30 Identyfikowalność surowców rybnych dr Olga Szulecka
  • 17.30-17.45 Zmienność morfologiczna wybranych linii hodowlanych karpia-
   wyniki badań z zastosowaniem wielowymiarowych technik eksploracyjnych
   dr Anna Małgorzata Wiśniewska
  • 17.45 - 18.00 Wpływ stymulacji hormonalnej samic różnych linii hodowlanych karpia (Cyprinus carpio L.) na jakość ich ikry dr Beata I. Cejko
  • 18.00 - 18.30 Dyskusja
  • 19.00 Kolacja

  Dzień drugi 01.02.2008

  • 9.00 - 10.30 Referaty dotyczące dofinansowania z Unii Europejskiej. Informacje na temat SPO (PO) 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem różnic w metodyce udzielania dofinansowania. dr Zygmunt Okoniewski
  • 10.30 - 11.00 Promocja karpia w Polsce - Pan Karp mgr Zbigniew Szczepański
  • 11.00 - 11.30 Dyskusja
  • 11.30 - 12.00 Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) i jej zastosowanie w gospodarce rybackiej. dr hab. Piotr Konieczny
  • 12.00 - 12.30 Możliwości wykorzystania suszonych wywarów w żywieniu karpia prof. Antoni Przybył, dr Jan Mazurkiewicz
  • 12.30 - 13.00 Dyskusja
  • 13.00 - 15.00 Przerwa obiadowa
  • 15.00 - 16.00 Żywienie ryb oraz technologie stosowane w akwakulturze. Prezentacja firm paszowych.
  • 16.00- 16.30 Walory dietetyczne i zdrowotne mięsa karpia. dr hab. Krystyna Skibniewska, prof. Tomasz Heese prof. zw. Józef Szarek, prof. Janusz Guziur
  • 16.30- 17.00 Zależność jakości mięsa karpia konsumpcyjnego od poziomu intensyfikacji
   produkcji, rodzaju żywienia oraz stanu środowiska wodnego. prof. Janusz Guziur,
   prof. Tomasz Heese
  • 17.00-17.30 Analiza patomorfologiczna narzędziem w ocenie stanu zdrowotnego karpia.
   prof. zw. Józef Szarek, dr hab. Krystyna Skibniewska
  • 17.30 - 18.00 Konsumpcja karpia w Polsce terazniejszość i przyszłość. prof. Tomasz Heese, dr hab. Krystyna Skibniewska, prof. Janusz Guziur
  • 18.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA - kolacja

  29.11.2007

  Ohydny Fakt

  Towarzystwo Promocji Rybactwa i Produktów Rybnych od początku swojego istnienia, promuje spożycie smacznego i zdrowego mięsa z karpi hodowanych w polskich stawach. Promocja ta odbywa się na wielu płaszczyznach, również jako reakcje na fałszywe stwierdzenia dotyczące karpi, pojawiające się co jakiś czas w mediach. Reakcje te staramy się podejmować szybko i profesjonalnie,również poprzez udostępnianie naszej strony ( http://www.pankarp.pl)autorytetom w dziedzinie hodowli ryb słodkowodnych.

  List - L.Doroszczyk
  List - M.Cieśla
  List - Z.J.Okoniewski
  List - M.Kuczyński
  Głos lekarzy weterynarii
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Protest Polskiego Towarzystwa Rybackiego

  27.11.2007

  KONFERENCJA - ZAGROŻENIA ZDROWIA RYB SŁODKOWODNYCH

  29.11.2007 w sali konferencyjnej Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w Warszawie ul. Przyjaciół 1 odbędzie się konferencja naukowa pt. zagrożenia zdrowia ryb słodkowodnych. informacje otrzymasz pod adresem; zeljan@piwet.pulawy.pl


  16.10.2007

  Spotkanie szkoleniowe

  Szanowni Państwo

  Obecnie obowiązujące prawo żywnościowe wymaga spojrzenia na sektor żywnościowy jako na łańcuch dostaw surowców, produktów oraz innych materiałów niezbędnych w procesie produkcyjno-dystrybucyjnym. Dlatego też od wszystkich podmiotów sektora żywnościowego, włączając hodowlę ryb, wymaga się wdrożenia systemów identyfikowalności pozwalających na śledzenie surowców i produktów, także rybnych, w całym łańcuchu dostaw oraz ich właściwego oznakowania.

  Aby przybliżyć Państwu powyższe wymagania Zakład Technologii Przetwórstwa Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni organizuje w ramach projektu "Wdrażanie systemu identyfikowalności surowców i produktów rybnych" współfinansowanego ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006" jednodniowe spotkania szkoleniowe.

  Planowane są 2 szkolenia, skierowane głównie do hodowców ryb,
  w następujących miejscowościach i terminach:

  Gdynia - 21 listopada 2007 r. godz. 10, Hotel - Dom Marynarza,
  Al. Marszałka J. Piłsudskiego 1,
  Darłowo - 28 listopada 2007 r. godz. 10, Urząd Gminy, ul. Dąbrowskiego 4.

  Szkolenia są bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przysłanie załączonego zgłoszenia maksymalnie na 10 dni przed szkoleniem.

  Serdecznie zapraszamy!

  Prosimy o przysłanie zgłoszenia udziału e-mailem, faksem lub listownie na adres:

  Morski Instytut Rybacki w Gdyni
  Zakład Technologii Przetwórstwa
  ul. Kołłątaja 1
  81-332 Gdynia

  fax. (0-58) 7356110
  adres e-mail: olga@mir.gdynia.pl

  Więcej informacji udziela Olga Szulecka pod numerem telefonu:
  (0-58) 7356157.
  09.09.2007

  Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych

  Oddział Hodowców Ryb Łososiowatych PTRyb oraz Aller Aqua Zapraszają na Krajową Konferencję Hodowców Ryb Łososiowatych, która odbędzie się w dniach 11-12 października 2007 r. w Hotelu Astor w Jastrzębiej Górze.

  Program Konferencji obejmuje następującą tematykę:

  1. Analiza produkcji i sprzedaży pstrąga w 2006 roku.
  2. Analiza spożycia ryb w Polsce i UE, perspektywy rozwoju spożycia ryb i produktów akwakultury w przyszłości i przewidywany udział pstrąga w tym rynku.
  3. Najnowsze informacje dotyczące występowania chorób wirusowych i bakteryjnych.
  4. Nowości w zakresie możliwości stosowania preparatów dezynfekcyjnych oraz biobójczych, zastosowanie, przeciwwskazania.
  5. Najnowsze zdobycze technologiczne w chowie i hodowli pstrąga umożliwiające pełne wykorzystanie zasobów wodnych przeznaczonych do hodowli ryb łososiowatych, oraz maksymalizację produkcji.
  6. Łowiska specjalne jako dywersyfikacja rynków zbytu gospodarstwa oraz wstęp do poszerzenia oferty, szczególnie małych gospodarstw, o usługi turystyczne.
  7. Nowe rozwiązania praktyczne w zakresie stosowanych anestetyków.
  8. Analiza różnych obowiązków formalnych spoczywających na właścicielach gospodarstw rybackich Prawo pracy.
  9. Ogólna analiza różnych obowiązków formalnych spoczywających na właścicielach gospodarstw prowadzonych na własny rachunek, nie związanych bezpośrednio z chowem i hodowlą ryb.
  10. Seria referatów dotyczących dofinansowania z UE.
  11. Fundusze UE na następne lata Europejski Fundusz Rybacki.
  12. Żywienie ryb oraz technologia stosowana w akwakulturze.
   

  09.09.2007

  Konferencja w Gołyszu

  PAN w Gołyszu organizuje w dniu 21 września 2007 o godz. 10:00 konferencję "Aktualne problemy stawowej gospodarki rybackiej"

  Celem konferencji jest zaprezentowanie przez zaproszonych referentów informacji oraz przedyskutowanie w gronie praktyków następujących zagadnień:

  - Gospodarowanie zasobami wód - woda dla gospodarki rybackiej
  - Krajowy problam zwalczania chorób ryb w hodowli stawowej

  W dniach 22-23 września 2007 w Skoczowie zorganizowana zostanie wystawa pn. "V Regionalne Dni Rybactwa"

  Zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorami
  tel: 033 - 8561551, fax: 033 - 8589292, e-mail: zigr@bb.onet.pl


  22.06.2007

  OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARCE RYBACKIEJ

  Dnia 22-23 maj 2007 w Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach odbyła się konferencja naukowa pt: "Patologia ryb i raków oraz bezpieczeństwo żywności pochodzenia rybnego".
  Organizatorem Konferencji był dr Jan Żelazny.

  Konferencja poświęcona była pamięci prof. dr Bogusława Kocyłowskiego - założyciela Zakładu Chorób Ryb w Puławach.

  Zapraszamy do zapoznania się z książką
  "OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARCE RYBACKIEJ" więcej


  "WYBRANE ZAGADNIENIA DOBROSTANU KARPIA"

  "Niniejsza książka ma służyć popularyzacji unikalnych w Europie, lecz mających kilkusetletnią tradycję zasad chowu karpia w stawach oraz współcześnie coraz ważniejszej, pozaprodukcyjnej (społecznej i przyrodniczej) roli srawów karpiowych.
  W nieniejszej książce zamieszczono także podstawowe informacje na temat warunków transportu i przetrzymywania karpia zapewniających jego dobrostan oraz wpływu warunków odłowu ze stawów i uśmiercania karpia na jakość surowca rybnego. Ponadto przedstawiono zbiór obowiązującego obecnie w Polsce i w Unii Europejskiej prawodastwa dotyczącego metod uśmiercania karpia."

  Zapraszamy do zapoznania się z książką
  "WYBRANE ZAGADNIENIA DOBROSTANU KARPIA" więcej